วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

การปลูกข้าวเมล็ดละหม้อ กอละเกวียน
ข้าวสามารถปลูกในพื้นที่แห้งได้ ในภาพเป็นข้าวของคุณเจริญ มีดินดำ
494/2 หมู่ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1.เตรียมดินโดยการไถหมักฟางด้วยจุลินทรีย์ต้นกล้วย 7-10วัน
2.ใส่ปุ๋ย อินทรีย์ หมัก ขี้หมู+ขี้ไก่ +รำข้าว +น้ำหมักผลไม้+จุลินทรีย์ท้องถิ่น+หมักไว้3เดือน
3.ปลูกแบบ SRI
ทดลองปลูก 49 ตารางเมตร ระยะห่าง 50X50 ซม.ได้ข้าว 120 กก. เฉลี่ยได้ข้าวตารางเมตรละ 2.49 กก.
หลักการและเหตุผล
                        
                         ข้าวเป็นอาหารหลักของมนุษย์ วิกฤตข้าวไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัย ทำอย่างไรกับโจทย์ที่ท้าทายนี้ เพื่อให้ได้คำตอบใช้พื้นที่และต้นทุนอย่างจำกัด แต่ให้ได้ผลผลิตสูง จึงเป็นที่มาของโครงการปลูกข้าว เมล็ดละหม้อ กอละเกวียน

เป้าหมาย          
                         ๑. เพื่อใช้พันธุ์ข้าว ๑ เมล็ด ได้ผลผลิต ๑ หม้อ
                         ๒. เพื่อใช้พันธุ์ข้าว ๑ กอ ได้ผลผลิต ๑ เกวียน (๑ ตัน)
แนวคิด             
                         ๑. ใช้ทฤษฎี AWD (Alternate Wetting and Drying)
                                 เปียกสลับแห้ง
                         ๒. ใช้ทฤษฎี SRI (System of Rice Intensitification) 
                                 ปลูกข้าวต้นเดียว
                         ๓. ใช้กฎแก้ว ๓ ประการของดิน ในการเตรียมดิน
ขั้นตอน             
                         ๑. เลือกพื้นที่ปลูกข้าว จะเป็นพื้นที่ไร่ หรือพื้นที่นา
                                ที่สามารถควบคุมน้ำได้
                         ๒. หมักดินทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเมตร(ความกว้าง)
                                หนา ๒๕ ซม. ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
                                ไตรโคเดอร์มา ตามกฎแก้ว ๓ ประการของดิน
                                (อินทรียวัตถุ ๘๐% + ดินร่วน๒๐% + น้ำหมักชีวภาพ)
                                อัดปุ๋ยหมักในแบบพิมพ์ล้อยางรถยนต์ ไม่ต้องไถ
                                ไม่ต้องคราด ไม่ต้องทำเทือกนาหรือปั่นดิน
                         ๓. วางระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ ตั้ง Timer
                                ให้น้ำและปุ๋ยน้ำแบบอัตโนมัติ
                         ๔. ปลูกข้าว ๑ เมล็ด ห่างกัน ๑ เมตร 
                                ทั้งระหว่างแถว และระหว่างต้น
                                ๑ ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ๑,๖๐๐ เมล็ด
                         ๕. ปลูกผัก ถั่ว งา เป็นพืชแซมระหว่างข้าวได้
แปลงข้าวนาปรัง ของคุณเจริญ  ระยะปลูก 50x50 ซม.


ทดลองปลูก 49 ตารางเมตร ระยะห่าง 50 x 50 ซม.ได้ข้าว 120 กก. เฉลี่ยได้ข้าวตารางเมตรละ 2.49 กก.

ข้าวแตกกอ 185 รวง ๆละ 300-400 เมล็ด
คิดเป็นเมล็ดข้าว กอละประมาณ 70,000 เมล็ด นำข้าวไปหุงได้ข้าว 1 หม้อแสดงความคิดเห็น