วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ท่านกำลังเป็นโรคมะเร็ง..จากเกษตรพันธสัญญา

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ไร้คุณธรรม กำลังทำลายความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยระบบการผลิตอาหารแบบเกษตรพันธสัญญา(Contac Farming)

เกษตรพันธสัญญา... คือ การทำสัญญาเพื่อการผลิตอาหารทั้งพืชและสัตว์ ระหว่างนายทุนกับเกษตรกร ที่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง (นายทุน คือ ธนาคาร และ บริษัทผู้ทำการค้าเกี่ยวกับการเกษตร)

เกษตรพันธสัญญา... เกษตรกรไทย ได้ให้คำจำกัดความว่า "เป็นการเกษตรแบบครบวง...จน..", "เกษตรกรเป็นเพียงหุ่นยนต์ เป็นทาสรับใช้นายทุน", "การบริหารตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่นายทุน", "ผลของความเสี่ยงต่อการขาดทุน อยู่ที่เกษตรกร แต่นายทุน นายธนาคาร ไดักำไร"

นายทุนบริษัท..ผู้ผลิตอาหาร ได้แก่ สุกร ไก่ ปลา กุ้ง พืชผัก ผลไม้ต่างๆ ได้เป็นผู้ผูกขาดการค้า อาหารสัตว์ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ GMO กำลังใช้เกษตรกรเยี่ยงทาส เป็นผู้หาเงินให้กับนายทุนบริษัท..ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงผู้คน

ทุนจากเกษตรกร คือ ที่ดิน โรงเรือน เวลา แรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ทุนจากบริษัทการเกษตร คือ อาหารสัตว์ ยาฉีด ฮอร์โมน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงปราบศัตรูพืช

ทุนจากแหล่งเงิน คือ ธนาคารปล่อยเงินกู้ เกษตรกรใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ โดยพนักงานบริษัทการเกษตรนำไปทำสัญญากู้กับธนาคาร

ผลผลิต บริษัทเป็นผู้ผูกขาด กำหนดราคารับซื้อผลผลิตเอง ห้ามขายผู้อื่นตามสัญญาที่กำหนด

ค่าชดเชยจากภัยธรรมชาติ บริษัทเป็นผู้ได้ประโยชน์จากรัฐบาล เกษตรกรไม่ได้รับค่าชดเชย

ผลลัพธ์ต่อเกษตรกร คือ เป็นหนี้ ยากจน สุขภาพเสื่อม อายุสั้น ตายเร็วขึ้น

ผลต่อผู้บริโภค คือ เป็นมะเร็ง ตายผ่อนส่ง อายุสั้น ตายเร็วขึ้น ผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาล

ผลต่อสิ่งแวดล้อม คือ โลกร้อน สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย

ผลต่ออาหารของมนุษย์ คือ อาหารขาดความมั่นคง และไม่ปลอดภัย


แล้วท่านจะหาทางออกของปัญหานี้ได้อย่างไร ?.....


คลิปวีดีโอ อาหารที่เรากิน ที่มาของมะเร็งคลิปวีดีโอ ระบบเกษตรพันธสัญญา ตอนที่ 1คลิปวีดีโอ ระบบเกษตรพันธสัญญา ตอนที่ 2
เกษตรพันธสัญญา ใครได้...ใครเสีย...


แสดงความคิดเห็น