วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

พุทธสถานสีมาอโศก

       

         ชุมชนบุญนิยมสีมาอโศกเกิดจากการรวมตัวกันของผู้มาปฎิบัติธรรม ด้วยความเลื่อมใสในคำสอนของพ่อท่านหรือพ่อครู"สมณะโพธิรักษ์" มีลักษณะดังนี้

         ๑. เป็นชุมชนของนักปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยบ้าน วัด โรงเรียน
         ๒. เป็นชุมชนใช้เศรษฐกิจในระบบบุญนิยมแบบพอเพียง ตามอุดมการณ์(Motto) "เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศเป็นไท"
         ๓. คุณสมบัติขั้นต่ำของสมาชิกชาวชุมชน คือ ปฏิบัติศีล ๕ ไม่มีอบายมุข ทานอาหารมังสวิรัติ
         ๔.สวัสดิการของชุมชนระบบบุญนิยม เมื่อผู้สนใจได้เข้าไปอยู่ในชุมชนเป็นเวลา ๓ เดือนขึ้นไป ทำงานให้ส่วนกลาง ๑๐๐ % จะได้รับสวัสดิการ กิน อยู่อาศัย รักษาพยาบาล การเดินทาง การศึกษา โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ยึดหลักการสาธารณะโภคี จากหลักธรรม "สาราณียธรรม ๖"

          ที่ตั้ง

          ชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือฃองบ้านอ่างหนองแหน และตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดหนองบัวศาลา อยู่ทางด้านตะวันตกถนนสายราชสีมา-โชคชัย ก.ม.๙ เลขที่ ๙๔ หมู่ ๕ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๒๗๙๗

          ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ ๑๐๕ ไร่ กรรมสิทธิ์เป็นของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

          พื้นที่นอกชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีผู้บริจาคให้เป็นของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่

          ๑. ที่ดินทำกสิกรรม ทำนา สำสวน ที่ตั้งอยู่ติดลำน้ำลำตะคอง ที่หมู่บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา จำนวน ๙ ไร่
          ๒. ที่ดินและตึกร้านค้าขายอาหารมังสวิรัตินครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.๐๔๔-๒๕๖๐๖๐
          ๓. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๐ ไร่ จัดสร้างที่พักฟื้นรักษาสุขภาพ ของนักบวช และนักปฏิบัติธรรมชาวอโศก
          ๔. ที่ดินในเขต ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๐ ไร่
ทำนาแบบโยนต้นกล้าข้าวที่บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

            ชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก ประกอบไปด้วย ๔ คุ้มบ้าน คือ 

          ๑.คุ้มบ้านบุญนิยมสีมาอโศก 
          ๒.คุ้มบ้านจนดี 
          ๓.คุ้มบ้านเกื้อกูล 
          ๔.คุ้มบ้านหน้าวัด

           กิจวัตรประจำวันโดยปกติ มีดังนี้

           ตื่นเช้า ๐๓.๓๐ - ๐๕.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลาส่วนกลาง ๔ วันใน ๑ สัปดาห์ คือ เสาร์ อาทิตย์  อังคาร พฤหัสบดี
           ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงฐานงานต่างๆ
           ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เข้าศาลา ฟังธรรมก่อนฉัน ยกเว้นวันพุธไม่มีแสดงธรรมก่อนฉัน
           ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร และรับประทานอาหารมังสวิรัติร่วมกันที่ศาลาส่วนกลาง
           ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
           ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ลงฐานงานต่างๆ
           ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
           ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติที่โรงครัวกลาง (สำหรับผู้รับประทานอาหาร ๒ มื้อ)
           ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมจากสื่อสารบุญนิยม รายการจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม FMTV
           ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
           ๒๑.๐๐ น.                พักผ่อนหลับนอน
ตักบาตรโครงการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันเสาร์

          

          สำหรับบุคคลภายนอก มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ กิจกรรมได้แก่ 

           ๐๘.๐๐ น.ตักบาตร ด้วยอาหารมังสวิรัติ 
           ๐๘.๓๐ น. ฟังธรรม 
           ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารมังสวิรัติร่วมกัน
           ๑๓.๐๐ น. ศึกษาเรียนรู้จากฐานงาน หรือช่วยพัฒนาวัด

         การบริหารงานของชาวบุญนิยมสีมาอโศก

           มีคณะผู้บริหาร ๔ คณะ คือ ๑. นักบวช  ๒.ผู้อาสารับใช้จากญาติธรรม ๓. สภากรรมการนักเรียน ๔. คณะคุรุผู้สอนทั้งคุรุวิชาการและฐานงาน
           การประชุม เป็นเรื่องที่สำคัญของชาวชุมชนบุญนิยม งานจะสำเร็จได้ด้วยการประชุมที่มีทิฏฐิส่วนใหญ่ไปในแนวทางเดียวกัน

         กำหนดสมัยประชุม ดังนี้

           ๑. การประชุมจากผู้อาสารับใช้ กำหนดวันเสาร์ เว้นเสาร์ เดือนละ ๒ ครั้ง ยกเว้นกรณีพิเศษ มติจากที่ประชุมในเรื่องสำคัญ ก่อนการปฏิบัติต้องนำเสนอต่อที่ประชุมชาวชุมชนให้ความเห็นชอบ
           ๒. การประชุมชาวชุมชน กำหนดเดือนละ ๑ ครั้ง
           ๓. การประชุมคณะกรรมการนักเรียน สัปดาห์ละครั้ง โดยมีสมณะ คุรุผู้สอน เข้าร่วมประชุมด้วย

         ฐานการงานที่สำคัญของชาวชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก มีดังนี้

           ๑. ฐานงานกสิกรรมบุญนิยมไร้สารพิษ ปลูกพืชผักไร้สารเคมี ไร้สารพิษต่างๆ เน้นเพื่อการบริโภคให้พอเพียงแก่ชาวชุมชน ส่วนเกินนำไปประกอบอาหารขายที่ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา
           ๒. ฐานงานพาณิชย์บุญนิยม ได้แก่ 
                ๒.๑ งานแปรรูปเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในชุมชน และจำหน่าย เช่น ทำน้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว น้ำยาซักผ้า ตะไคร้หอมไล่ยุง น้ำมันเขียว ฯลฯ
                ๒.๒ งานร้านค้าแดนรวมใจ เป็นร้านค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวอโศก
                ๒.๓ งานร้านค้าขายอาหารมังสวิรัติ และขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารมังสวิรัติ ของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
                ๒.๔ งานขายปุ๋ยชีวภาพ ตรา "งอกงาม" จากโรงงานปุ๋ยชีวภาพของชาวอโศก ตั้งอยู่ที่ชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก
           ๓. ฐานงานสื่อสารบุญนิยม เป็นฐานงานบันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ เพื่อรายงานสู่ส่วนกลางที่สันติอโศก และรับถ่่ายทอดสัญญาณวิทยุชุมชน จากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม FMTV
           ๔. ฐานงานการศึกษาบุญนิยม เป็นฐานงานให้การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงธรรม การปฏิบัติธรรม และสอนนักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ ตลอดจนผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
           ๕. ฐานงานขยะวิทยาด้วยหัวใจ เป็นฐานงานเก็บ จัดแยก แปรรูปขยะเป็นปุ๋ยสะอาด นำขยะไปจำหน่าย นำรายได้จัดส่งเป็นทุนให้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม FMTV
           ๖. ฐานงานการเมืองบุญนิยม เป็นฐานงานของชาวอโศก ชื่อพรรคเพื่อฟ้าดิน ดำเนินงานทางการเมืองแบบบุญนิยม ทำการเมืองด้วยการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตนเองและพรรค ก่อตั้งพรรคเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ จุดเน้นนโยบายของพรรคเพื่อฟ้าดิน คือ สุขภาพวิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ ที่ชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ลำดับที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมาแสดงความคิดเห็น