วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การทำปุ๋ยจากขยะเปียก


หัวใจหลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังภาพนำสิ่งที่ไร้ค่าเช่นขยะเปียกในครัวเรือน
มาแปรเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลก
ด้วยวิธีการแช่อิ่ม แล้วนำไปราดหน้า เพื่อปรับโครงสร้างดินหรือทำปุ๋ยหมัก


ในภาพนี้คือลักษณะของราสีขาว หรือจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
จากการหมักขยะเปียก