วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปกิณกะกสิกรรมไร้สารพิษแผนผังเส้นทางไปชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.๐๔๔-๒๑๒๗๙๗
ปลูกผักโชว์ ในพื้นที่จำกัด เป็นการจัดสวนข้างบ้าน ข้างครัว

การเพาะปลูกพืชผักในพื้นที่ไม่มีที่ดิน เหมาะสำหรับคนในเมือง โดยดัดแปลงล้อยางรถยนต์
การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพแบบพอเพียง ลดค่าใช้จ่ายได้มากโดยไม่ต้องซื้อกากน้ำตาล


ภาพการหมักขยะเปียกจากครัวเรือน ใช้เวลา ๓-๕ วัน จะเป็นกรดชีวภาพค่า pH 4-5
ความเป็นกรดชีวภาพจะไปย่อยสลายกองปุ๋ยหมัก
ภาพแสดง : วงจรนาฬิกาควบคุมการรดน้ำพืชผักอัตโนมัติ แบบแบ่งโซนรดน้ำวาล์วผสมปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ และกรองเกษตร เพื่อผสมปุ๋ยรดน้ำพืชผัก โดยไม่ต้องใช้เครื่องพ่น


ภาพการถากหญ้าเตรียมแปลงปลูกผัก แบบไม่ต้องไถดิน
ประโยชน์ของขยะเปียกในครัวเรือนนำมาหมักทำปุ๋ย นำไปเทราดแปลงเพาะปลูกป้องกันแมลงรบกวน
ภาพการฉีดพ่นละอองน้ำรดผักผสมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ พืชผักงอกงามดีมาก


แสดงความคิดเห็น