วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ล้างพิษตับแบบบุญนิยม....ฟรี 3 วัน

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการล้างพิษ

พิกัดที่ตั้งภูมิศาสตร์ (GPS)  ของสีมาอโศก : N 14.892795, E 102.156657

ภาพกิจกรรมเข้าคอร์สล้างพิษตับ

 ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ลงทะเบียนกรอกประวัติ


วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก

ชุดอุปกรณ์ล้างพิษตับพร้อมแจกให้ใช้ประจำตัว


น้ำดื่มล้างพิษลำไส้ปรับสมดุล


ลิตท็อกซ์สวนล้างลำไส้ สูตร 1-2

น้ำด่างอัลคาไลค์
(คุณไทคุง "ชาญวิทย์ มรรคทรัพย์ ผู้รับสายโทรสมัครเข้าคอร์ส)

ออกกำลังกายช่วงเช้า ด้วยท่าแอร์โรบิค
เพิ่มคำอธิบายภาพ

หลังจากออกกำลังกาย ดื่มน้ำล้างพิษ พอกหน้าดูดพิษออกให้หน้าใสเด้ง

คุณชัย คุณอั๋น ผู้เป็นหลักบริจาคทรัพย์และแรงงานจัดคอร์สล้างพิษตับ
วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายสุขภาพของชุมชนฯ
๑. เพื่อให้ความรู้และทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองอย่างประหยัด เรียบง่าย ใกล้ตัว แบบองค์รวม 
๒. เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ ให้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด
๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้ถูกต้องเหมาะสม
๔. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปสู่การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของตนเองและลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลของประเทศ

เงื่อนไขการรับบริจาค    

    ผู้ที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อการจัดค่ายสุขภาพในครั้งต่อๆไป สามารถร่วมบุญได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๑. ผู้มีสิทธิบริจาค "เงิน" ให้กับกองทุนค่ายสุขภาพ หรือส่วนกลางของชุมชนชาว
    อโศก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    ๑.๑ ต้องเคยมาเข้าวัดฟังธรรม สนทนาธรรม ร่วมกิจกรรมหรือมาคบคุ้นในชุมชนชาวอโศก อย่างน้อย ๗ ครั้ง (เพื่อศึกษาแนวทาง เป้าหมายการปฏิบัติ และวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอโศก ให้เข้าใจจนเกิดศรัทธาด้วยสัมมาทิฏฐิ เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริง และเพื่อป้องกันการแอบแฝงหาประโยชน์จาก "เงิน" ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
    ๑.๒ เคยอ่านหนังสือของชาวอโศก อย่างน้อย ๗ เล่ม
๒. บุคคลทั่วไปนอกเหนือจากข้อ ๑ ยังไม่มีสิทธิ์บริจาคเป็น "เงิน" แต่สามารถร่วมบุญโดยบริจาคเป็นสิ่งของหรือวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมเข้าค่ายล้างพิษ

ระเบียบการสมัครเข้าค่ายสุขภาพล้างพิษตับ-ปรับสมดุล 

จัดโดย คุณบุญชัย และทีมงาน
ณ  ชุมชนบุญนิยมสีมาอโศก
๙๔ หมู่ ๕ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

กำหนดวันเข้าคอร์สนี้...จะกำหนดเป็นเดือนต่อเดือน ไม่กำหนดล่วงหน้า

กำหนดวันรับสมัคร เฉพาะวันที่ ๑ ของทุกๆ เดือนเท่านั้น เวลา ๘.๐๐ น. และจะจัดคอร์ส วันศุกร์-อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ที่ท่านผ่านการสมัครไว้แล้ว ดังนี้


๑. รับสมัครรุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน (จัดเดือนละครั้ง)
๒. กำหนดวันเข้าค่ายสุขภาพล้างพิษตับฟรี ๓ วัน เริ่มเที่ยงวันศุกร์ ออกเที่ยงวัน
     อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน   เดือนใดที่คล่อมเดือนจะเลื่อน
     ขึ้นมา ๑ สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ชนกับวันที่ ๑ ซึ่งเป็นวันรับสมัคร
๓. สอบถาม ดูรายละเอียดที่ URL: http://k2499.blogspot.com/2012/09/3.html
     เข้าเน็ตไม่ได้ติดต่อ อ.กมล 086-244-9557 
๔. สมัครได้เฉพาะในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ด้วยการโทรศัพท์ไปที่.....

คุณ..ไทคุง (ชาญวิทย์ มรรคทรัพย์)

   เบอร์โทร. 086-875-0548

     ท่านจะต้องตอบข้อซักถาม ตอบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความพร้อม
     ของร่างกาย ประสบการณ์ความรู้เดิมก่อนเข้าคอร์ส หากท่านผ่านการสัมภาษณ์
     ให้ท่านเตรียมข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลท่าน
     รับลงทะเบียนเข้าคอร์สต่อไป
          อนึ่งเมื่อมีสมาชิกโทรเข้าไป และมีผู้ที่ผ่านการตอบข้อซักถาม
     ครบเต็มจำนวน ๔๐ ท่านแล้ว คุณไทคุง จะงดรับโทรศัพท์ และขณะที่ช่วงรับสาย
    โทรเข้าไปสมัครนั้น ถ้าท่านโทรไม่ติด แสดงว่าสายไม่ว่าง เพราะรับโทรเพียง
    สายเดียว เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมจัดคอร์สล้างพิษตับ..แบบฟรีเพื่องานบุญ..นี้
    เป็นจำนวนมาก

ข้อกำหนดผู้สมัครเข้าค่ายล้างพิษตับ-ปรับสมดุล สูตรระยะสั้น ๓ วัน

๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๗๐ ปี
๒. ไม่เป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน ไต ระยะสุดท้าย โรคหัวใจที่ผ่านการทำบอลลูน หรือ
     บายพาส
๓. ไม่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูงไม่เกิน ๑๘๐/๑๐๐
๔. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๕. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร ๓ วัน
๖. เคยทำดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้ (แบบสวนทวาร) มาก่อนแล้ว
๗. ต้องเคยทำดีท็อกซ์แบบสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยตนเองมาก่อน
๘. ระหว่างเข้าค่ายหรือพักค้างในชุมชน กรุณางดสูบบุหรี่

การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย

๑. เข้าพื้นที่และลงทะเบียนวันแรกของการเข้าค่ายก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. และปิดรับ
    ลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. หากต้องการพักค้างในชุมชน(ที่พักเป็นเรือนนอนและห้องน้ำรวม) ให้เตรียม
    เครื่องนอนและของใช้ส่วนตัว เช่น เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ หมอน ผ้าถุงหรือผ้า
    ขาวม้า ผ้าขนหนูผืนเล็ก ฯลฯ หากต้องการไปกลับ หรือหาที่พักเองนอกชุมชน
    ให้แจ้งในวันสมัครด้วย เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมที่พัก
๓. เตรียมภาชนะส่วนตัว ได้แก่ แก้ว หรือถ้วยน้ำดื่ม ช้อน และขวดหรือกระบอก
    ใส่น้ำแบบพกพา
๔. เพื่อการขับพิษที่มีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน นมวัว เนื้อสัตว์ 
    แป้ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ำอัดลม งดสูบบุหรี่ และนอนหลับพัก
   ผ่อนให้เพียงพอ ก่อนเข้าค่ายอย่างน้อย ๗ วัน

  ค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สล้างพิษ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   เพื่อสนองนโยบายสุขภาพบุญนิยมของชาวอโศก


กำหนดการล้างพิษตับ


วันที่ ๑

๑๐.๓๐ น.               รับเอกสาร ลงทะเบียน  ดื่มลิดท็อกซ์ ครั้งที่ ๑
๑๒.๐๐ น.               ปิดรับลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น.               ปฐมนิเทศ
๑๔.๐๐ น.               เข้าที่พัก ทำดีท็อกซ์
๑๖.๓๐ น.               รวมตัวที่ศาลา     ดื่มลิดท็อกซ์ ครั้งที่ ๒
๑๗.๐๐ น.              ทำวัตรเย็น โดยท่านสมณะ
๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. ฟังบรรยาย         ดื่มลิดท็อกซ์ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒

๐๕.๓๐-๐๘.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลา  อมน้ำมันมะพร้าว  กายบริหาร ฟังบรรยาย
๐๘.๐๐ น.              ตักบาตรสมณะด้วยอาหารมังสวิรัติ
๐๘.๕๐ น.             เข้าร่วมกิจกรรมในศาลา ดื่มลิดท็อกซ์ ครั้งที่ ๔
๑๐.๐๐ น.              เรียนกัวซา (ปรับสมดุลร่างกาย)
๑๒.๐๐ น.              ดื่มลิดท็อกซ์ ครั้งที่ ๕  ทำดีท็อกซ์
๑๔.๐๐ น.              กิจกรรมในศาลา  แบ่งกลุ่มพบสมณะ
๑๖.๐๐ น.              ดื่มดีเกลือ
๑๗.๐๐ น.             ดื่มน้ำมันมะกอก ฟังบรรยาย
๑๙.๓๐ น.             แยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่ ๓

๐๗.๐๐ น.            รับประทานอาหาร
๐๙.๐๐ น.            ทำดีท็อกซ์ เก็บสิ่งขับถ่ายไว้ตรวจ
๑๐.๐๐ น.            นำถังสิ่งขับถ่ายมาตรวจ
๑๑.๐๐ น.            สรุปผล เปิดใจ รับพรก่อนจาก
                           คืนสิ่งของที่ยืม รับบัตรประชาชน

คำแนะนำ วิธีดื่มลิดท็อกซ์ลิดท็อกซ์ครึ่งช้อนแกง ผสมน้ำมะขามอุ่นๆ ชงให้เข้ากันและรีบดื่มทันที
ดื่มน้ำต้มสมุนไพร หรือน้ำเปล่าตาม เพื่อการชำระล้างลำไส้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อควรระวังสำหรับการดื่มน้ำด่าง

เนื่องจากหัวน้ำด่างมีความเข้มข้นสูง ควรผสมตามอัตราส่วนที่คณะวิทยากรแนะนำ ไม่ควรดื่มเฉพาะหัวน้ำด่าง หรือผสมเข้มข้นไป เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างมาก

การวิเคราะห์ของเสียที่ออกจากตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ในภาชนะถังพลาสติกใส โดยใช้ไม้พายกวนก่อนวิเคระห์

๑. สิ่งที่ลอยอยู่ข้างบน คือ
     ก. นิ่วจากถุงน้ำดี มีลักษณะเป็นก้อนกลมเกลี้ยง สีเขียวมรกต สีน้ำตาล สีดำ
     ข. ไขมันจากตับ ไขมันพอกตับ และนิ่วในตับ (สีเหลือง เขียว ดำ เป็นก้อนผิวขรุขระ) เป็นคราบมันล้าง
         ออกยาก
     ค. นิ่วเม็ดทราย ลักษณะคล้ายเม็ดทราย สีเหลือง น้ำตาล ลอยบนน้ำ
๒. เซลล์เสีย (เซลล์ก่อมะเร็ง) ลักษณะเหมือนเห็ดหูหนูขาว ลอยอยู่ชั้นกลางของถัง
๓. สารบิริลูบิน (เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ) อยู่ล่างสุดก้นถัง คล้ายน้ำต้มก๋วยเตี๋ยว
๔. กลิ่นเหม็นมาก เป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ที่เน่าหมักหมมในตับ
๕. ตะกรันจากลำไส้ จมอยู่ก้นถัง รวมกับลิดท็อกซ์ที่ดีท็อกซ์ออกไม่หมด

ข้อควรปฏิบัติหลังจากล้างพิษตับ-ถุงน้ำดี

๑. ให้ระลึกเสมอว่าตนเพิ่ง "ออกจากห้องผ่าตัด" เอานิ่วออกจากร่างกาย ควรระมัดระวังการกินอยู่หลับ
     นอนให้ดี ไม่หักโหมงานหนักอย่างน้อย ๗ วัน
๒. ต้องพักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอ เข้านอนไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. (อย่างน้อย ๓-๕ วัน)
๓. รับประทานอาหารอ่อน อย่างน้อย ๓ วัน (ประเภทผักต้ม แกงจืด ไม่รสจัด หลีกเลี่ยงอาหารทอด)
๔. ต้องสวนล้างลำไส้ เช้าและเย็น ต่ออีก ๗ วัน เพื่อเอานิ่วและไขมันที่ค้างในลำไส้ ออกให้หมด
๕. กินอาหารเน้นผักผลไม้ ๘๐% แป้งและโปรตีน ๒๐% (โปรตีนจากพืช) เพื่อยืดอายุให้แก่เซลล์
๖. ดื่มน้ำผลไม้คั้นสด ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีเร็วขึ้น
๗. ดื่มน้ำเปล่าทุกชั่วโมงระหว่างวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ให้ได้วันละ ๒-๓ ลิตร เป็นประจำทุกวัน
๘. รับประทานสมุนไพรบำรุงตับ เช่น ลูกใต้ใบ ขมิ้นชัน น้ำขี้กาขาว และอื่นๆ
๙. ปรับสมดุลกาย จิต ให้สงบ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และหายใจให้ยาวเป็นปกติ
๑๐. ปฏิบัติตนตามหลัก ๘ อ. (อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย เอาพิษออก เอนกาย
       และอาชีพ)

ข้อควรปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการล้างพิษตับ ให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป

๑. ดื่มลิดท็อกซ์ (๑/๒ - ๑ ช้อนชา) ผสมกับซีเลี่ยมฮัท (๑ ช้อนโต๊ะ) ทุกวัน เช้า-เย็น เป็นการช่วยเซาะพิษ
     และดูดซับสารพิษ ที่ค้างในลำไส้ออกให้ดี การขับถ่ายจะดีขึ้น การซ่านพิษในการล้างพิษครั้งต่อไป
    จะลดลงด้วย
๒. ดื่มน้ำอัลคาไลน์ ค่า pH 8-9 แทนน้ำเปล่าตลอดวัน เพื่อปรับสมดุลเลือด และขับล้างสารพิษ
๓. ดื่มน้ำปัสสาวะช่วงเช้า วันละ ๑ แก้ว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน (ตรวจสอบสุขภาพและพฤติกรรมการกิน
    ได้ด้วยน้ำปัสสาวะ : รสเปรี้ยว - ตับบกพร่องเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง, รสขม - หัวใจบกพร่อง, รสเค็ม - ไต
    บกพร่อง, รสจืด - คล้ายน้ำชา ดีที่สุด)
๔. ควรแช่มือ แช่เท้า และกัวซาร่วมด้วย เพื่อช่วยขับพิษออกได้หลายๆทาง
๕. กำหนดเวลาในการล้างพิษแต่ละช่วง สามารถปรับได้ตามความสะดวก ยกเว้นช่วงดื่มดีเกลือและ
    น้ำมันมะกอก ต้องตรงเวลา
๖. ความถี่ในการล้างพิษ สูตรระยะสั้นนี้สามารถทำได้ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี "วันเสาร์เข้าวัดฟังธรรม

ทุกวันเสาร์

๐๘.๓๐ น.  ร่วมทำบุญตักบาตร (บริเวณถนนหน้าศาลาวิหาร)
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรม "เทศน์ก่อนฉัน"
๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารบุญ (มังสวิรัติ)
๑๑.๓๐ น. ร่วม "เก็บบุญ" ตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐ น. ท่านที่มีเวลาว่างสามารถเลือกกิจกรรมบำเพ็ญบุญได้ตามความสมัครใจ
                 - สนทนาธรรม กับสมณะ
                 - เดินชมดูสถานที่ภายในชุมชนสีมาอโศก
                 - ช่วยงานตามฐานงานต่างๆ หรือจะเรียนรู้สอบถามพูดคุยกับฐานงานที่
                   ท่านสนใจ